LT

Naudojimosi taisyklės

Prekių užsakymo internetinėje svetainėje Gerimunamai.LT naudojimosi taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių Užsakymo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Vartotojui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su Gerimunamai.LT taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Vartotojo ir Vykdytojo teisės bei pareigos, prekių Užsakymo, paruošimo, apmokėjimo už jas sąlygos, atsiėmimo, prekių pristatymo (juridiniams asmenims) bei grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių užsakymu www.gerimunamai.lt internetinėje svetainėje susijusios nuostatos.
1.2. Vykdytojas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, pataisymus ar papildymus prisiregistravę Vartotojai bus informuojami prisijungimo www.gerimunamai.lt puslapyje metu ir privalės iš naujo patvirtinti Taisykles. Taisyklių pakeitimas galioja tik tų užsakomų prekių atžvilgiu, kurie buvo pateikti po Taisyklių pakeitimo.
1.3. Užsisakyti mūsų internetinėje svetainėje turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys nuo aštuoniolikos metų ir juridiniai asmenys.

2.Užsakymo priėmimas ir patvirtinimas
2.1. Vartotojo Užsakymas laikomas priimtu nuo to momento, kai Vykdytojas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Užsakyti” ir gauna patvirtinimą el.paštu apie sėkmingą Užsakymą.
2.2. Kiekvienas tarp Vartotojo ir Vykdytojo sudarytas Užsakymas yra registruojamas ir saugomas www.gerimunamai.lt internetinės svetainės duomenų bazėje.

3.Vartotojo teisės
3.1. Vartotojas turi teisę užsakyti prekes www.gerimunamai.lt internetinėje svetainėje šių Taisyklių ir internetinės svetainės nustatyta tvarka.
3.2. Vartotojas turi teisę atsisakyti prekių, pranešdamas apie tai Vykdytojui raštu per 0,5 val., jei Užsakymo paruošimo laikas yra 1 val. Jei Užsakymo paruošimo laikas 2 4 val., tuomet Vartotojas Vykdytoją turi informuoti per 2 val. nuo Užsakymo sudarymo (elektroniniu paštu, nurodant Užsakymo numerį).
3.3. Vartotojas negali grąžinti prekių šiais atvejais:
3.3.1 jei grąžinamos prekės, kurios buvo užsakytos atsižvelgiant į asmeninius Vartotojo poreikius arba pagal Vartotojo pateiktas sąlygas;
3.3.2. maisto prekių, jei Vartotojui buvo parduota tinkamos kokybės maisto prekė ir nebuvo pasibaigęs prekės tinkamumo naudotis terminas;
3.3.3. prekių, kurios negali būti grąžinamos atsižvelgiant į jų savybes, įskaitant greit gendančius produktus ir produktus, kurių galiojimo terminas pasibaigęs;
3.3.4. kitais atvejais, kai Užsakymo negalima atsisakyti, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
3.4. Numatyta prekių grąžinimo teise Vartotojas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta, nepažeista pakuotė arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.Taisyklių 4.2. punkte numatyta Vartotojo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".

4.Vartotojo įsipareigojimai
4.1. Vartotojas (juridinis asmuo) privalo priimti pristatytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka ir sumokėti už jas sutartą sumą.
4.2. Jeigu pasikeičia Vartotojo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
4.3. Vartotojas įsipareigoja neperduoti tretiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Vartotojas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Vykdytoją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
4.4. Vartotojas naudodamasis www.gerimunamai.lt internetine svetaine, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
4.5.Jei Vartotojas (juridinis asmuo), prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Vartotojas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

5.Vykdytojo teisės
5.1. Jei Vartotojas bando pakenkti internetinės svetainės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Vykdytojas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine svetaine arba išskirtiniais atvejais panaikinti Vartotojo registraciją.
5.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Vykdytojas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės svetainės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Vartotojui.
5.3.Vykdytojas turi teisę iš anksto, nepranešęs Vartotojui, anuliuoti jo Užsakymą, jeigu Vartotojas (juridinis asmuo), pasirinkęs atsiskaitymo ne grynaisiais pinigais numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.
5.5. Gerimunamai.LT turi teisę visais atvejais nevykdyti Užsakymo su konkrečiu Vartotoju pateikusiu Užsakymą, įskaitant, bet neapsiribojant tuos atvejus, kai Vartotojas atsisakė Užsakymo ir grąžino prekes 2 ir daugiau kartų per paskutinius 9 mėnesius.
5.6. Gerimunamai.LT turi teisę atsisakyti Užsakymo, jei baigėsi Užsakyme nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei Užsakymas buvo sudarytas asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti Užsakymo.

6.Vykdytojo įsipareigojimai
6.1. Vykdytojas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje svetainėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Vartotojui galimybę naudotis internetinės svetainės www.gerimunamai.lt teikiamomis paslaugomis.
6.2.Vykdytojas įsipareigoja pristatyti Vartotojo (juridinio asmens) užsakytas prekes jo nurodytu adresu ir šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
6.3.Vykdytojas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Vartotojui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Vartotojui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Vykdytojas įsipareigoja grąžinti Vartotojui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
6.4. Vykdytojas įsipareigoja gerbti Vartotojo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės svetainės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
7.1. Prekių kainos internetinėje svetainėje ir suformuotame Užsakyme nurodomos litais su PVM. Gerimunamai.LT pasilieka teisę keisti prekių kainas pasikeitus mokesčių dydžiams arba Lito (LTL) ir Euro (EUR) santykiui, taip pat tais atvejais, kai gamintojas / tiekėjas keičia prekių kainodarą.
7.2. Pasikeitus oficialiam Lito ir Euro kursui (šių Taisyklių sudarymo metu oficialus Lito ir Euro valiutos santykis yra lygus 1 EUR = 3,4528 LTL) visos Gerimunamai.LT internetinės svetainės kainos ir visos iš su Gerimunamai.LT sudarytų Užsakymų, kylančios piniginės Vartotojo prievolės Litais perskaičiuojamos pagal naują kursą taip, kad Vartotojo mokėtina suma Eurais būtų lygi sumai Eurais, apskaičiuotai pagal seną, Taisyklių sudarymo metu, Lito ir Euro kursą
7.3. Vartotojas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
7.3.1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Vartotojas (juridinis asmuo) atsispausdinęs Užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, ar tiesiog pasinaudoję internetinės bankininkystės sistema, perveda pinigus į vieną iš Gerimunamai.LT bankų sąskaitų.
7.3.2. Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių atsiėmimo metu – Vartotojas už prekes sumoka jų atsiėmimo (perdavimo – priėmimo) metu.

8. Prekių pristatymas
8.1. Prekes Vartotojams (juridiniams asmenims) pristato Vykdytojas arba jo įgaliotas atstovas.
8.2. Vykdytojas įsipareigoja pristatyti prekes Vartotojui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Vykdytojo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Vartotojas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Vartotojas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.
8.3. Vartotojas(Juridinis asmuo), užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
8.4. Tuo atveju, kai Vartotojas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Vartotojo pateiktais duomenimis, Vartotojas neturi teisės reikšti Vykdytojui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
8.5. Prekių pristatymo metu Vartotojas privalo kartu su Vykdytoju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Vartotojui (juridiniam asmeniui) pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.
8.6. Prekių pristatymo mokestis ir detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama internetinės svetainės „Kaip užsakyti“ skyriuje.
8.7. Tuo atveju, kai Vartotojas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, atsisako Užsakymo , jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Vykdytojui išlaidas. Vykdytojo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Vartotojui už prekes sumokėtų pinigų.
8.8. Jei nėra galimybės užsakytų prekių pristatyti viena siunta, tai www.gerimunamai.lt turi teisę pristatyti prekes keliomis siuntomis.
8.9. Visais atvejais Vykdytojas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo (juridiniams asmenims) terminų pažeidimą, jeigu prekės Vartotojui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku ne dėl Vykdytojo kaltės arba dėl nuo Vartotojo priklausančių aplinkybių.

9. Prekių grąžinimas ir keitimas
9.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.
9.2. Prekių grąžinimo ir keitimo numatyta teise Vartotojas gali pasinaudoti per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių atsiėmimo, pristatymo jam (juridiniam klientui) dienos.
9.3. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, Vartotojo nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė).
9.4. Grąžinamas prekes Vartotojas gali pristatyti pats adresu, Vilnius, D.Poškos g.19, darbo dienomis nuo 11.00 iki 19.00 valandos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Vykdytojas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Vykdytojas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Vartotojui už prekes sumokėtus pinigus.
9.5. Vykdytojas turi teisę nepriimti Vartotojo grąžinamų prekių, jei Vartotojas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

10. Atsakomybė
10.1. Vartotojas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Vartotojas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Vykdytojas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
10.2. Vartotojas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine svetaine.
10.3. Vartotojas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiems asmenims. Jei Gerimunamai.LT teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės svetainės naudodamasis Vartotojo prisijungimo duomenimis, Vykdytojas šį asmenį laiko Vartotoju.
10.4. Vykdytojas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Vartotojas, neatsižvelgdamas į Vykdytojo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
10.5. Jei Vykdytojo internetinėje svetainėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Vykdytojas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
10.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius tiesioginius nuostolius.

11. Apsikeitimas informacija
11.1. Vykdytojas visus pranešimus siunčia Vartotojo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
11.2. Vartotojas visus pranešimus ir klausimus siunčia Vykdytojo internetinės svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

12. Baigiamosios nuostatos
12.1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
12.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.


Informacija

 El. paštas: info@gerimunamai.lt

Darbo dienomis nuo 10.00-18.00 val.

arba užpildykite užklausos formą

Susisiekite per skype:

My status

Naujienų prenumerata

Karščiausi pasiūlymai
Niekur kitur, tik pas mus
Aktualijos

Parduotuvė

Vilniuje

Kęstučio g. 41A, Vilnius, Lietuva

Darbo laikas:
I - V 10.00-18.00


Tel. +370 618 56363

 

 


Populiariausi gamintojai